Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy OZ cesta osobného poznania a pomoci

Stanovy  OZ Cesta osobného poznania a  pomoci.

ČLÁNOK 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1. Občianske združenie s názvom Cesta osobného poznania a pomoci (ďalej len "občianske združenie") sa  zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2.  Cesta osobného poznania a pomoci je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným   združením občanov. Je samostatným, otvoreným, apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcim nadšencov sociálnej práce, ktorí sa rozhodli vykonávať sociálnu pomoc prostredníctvom metód a foriem sociálnej práce, a to najmä sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu a prostredníctvom foriem zameraných na osobné sebapoznanie a sebavzdelávanie, pre sociálne znevýhodnené, týrané, zneužívané a zanedbávané skupiny obyvateľov, ktoré sú ohrozené sociálnou patológiou a taktiež pre ostatných ľudí, ktorí pomoc sociálnej práce potrebujú. Činnosť Cesty osobného poznania a pomoci je celoročná, geograficky neohraničená.

 

3.  Cesta osobného poznania a pomoci je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

 

 

ČLÁNOK 2

 

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

1.  Názov občianskeho združenia: Cesta osobného poznania a pomoci

2.  Sídlo občianskeho združenia: Vyšehradská 18851 06 Bratislava

 

 

 

 

ČLÁNOK 3

 

CIELE A ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Základnými cieľmi občianskeho združenia je :  

1.      Zoskupovať záujemcov sociálnej práce, / ktorí sa rozhodli vykonávať sociálnu pomoc prostredníctvom metód a foriem sociálnej práce, a to najmä sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu a záujemcov o alternatívne terapeutické formy a metódy zamerané na osobné sebapoznanie a sebavzdelávanie / pre pomoc sociálne znevýhodneným, týraným, zneužívaným a zanedbávaným skupinám obyvateľov, ktoré sú ohrozené sociálnou patológiou a taktiež  ostatným ľuďom, ktorí pomoc sociálnej práce potrebujú.

2.      Poskytovanie hmotnej, odbornej, poradenskej pomoci ( sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, právna ochrana, sociálna rehabilitácia) pre sociálne znevýhodnené, týrané, zneužívané a zanedbávané skupiny obyvateľov.

3.      Propagovať a všestranne napomáhať integrácii soc. znevýhodneným skupinám obyvateľov v bežnom živote, v škole ale aj v záujmových krúžkoch, na rôznych podujatiach, tiež aktivitách OZ  /napr. centra mládeže, kino, divadlo, koncerty, šport/, ale aj pri iných podujatiach.

4.      Spolupracovať s inými združeniami v oblasti športu,  kultúry, vzdelávania, sociálnej práce a sociálnej pomoci pre zlepšenie postavenia a kvality života  sociálne znevýhodnených, týraných, zneužívaných a zanedbávaných skupín obyvateľov.

5.      Koordinovať projekty a aktivity zamerané na podporu a ochranu duševného zdravia, prosociálne správanie, uskutočňovanie besied a prednášok o aktuálnych soc. problémoch, sociálnych patologických javoch.

6.      Vyvíjať činnosť k získavaniu sponzorských, finančných  a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.

7.      Poskytovať opatrovateľskú činnosť a službu pre sociálne znevýhodnené, týrané, zneužívané a zanedbávané skupiny obyvateľov a taktiež pre všetkých ľudí, ktorí pomoc sociálnej práce potrebujú.

8.      Podporovať humanitnú kampaň v oblasti ochrany duševného zdravia, prevencie zdravotných rizík.

  1. Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň členov združenia.

10.  Organizovanie (letných a zimných) sústredení zameraných na psychohygienu a sociálnu prevenciu, sebavzdelávanie a sebapoznanie.

11.  Realizovanie aj iných činností, aktivít, metód a interaktívnych foriem, soc. práce, ktoré napomáhajú dosiahnuť ciele združenia.  

12.  Aktívne sa podieľať pri budovaní chránených dielní, chráneného bývania a poskytovať možnosť zamestnania prípadne sprostredkovania práce znevýhodneným ľuďom v chránených dielňach.     

 

 

ČLÁNOK 4

 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 

1.  Členmi občianskeho združenia sú fyzické osoby.  Členom združenia môžu byť aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

 

 2. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.

 

3.  Členom združenia sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí s jeho cieľom činnosti.  Riadnym členom združenia sa stáva vyplnením členskej prihlášky alebo podpisom prezenčnej listiny ustanovujúcej členskej schôdza.

 

4.  Členstvo zaniká písomným prehlásením o vystúpení, neplatením príspevku, prípadne  smrťou, zrušením resp. vylúčením.

 

 

ČLÁNOK 5

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

Člen má právo najmä:

- podieľať sa na činnosti združenia

- voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia

- zúčastňovať  sa na prerokovaní  všetkých otázok na schôdzach združenia

- obracať sa s návrhmi,  pripomienkami  a sťažnosťami na ktorýkoľvek orgán

  občianskeho združenia

- byť informovaných o všetkých zmenách v občianskom združení

 

Povinnosti členov:

- aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia

- dodržiavať stanovy občianskeho združenia

- platiť členské príspevky v určenej výške, pokiaľ o tom rozhodne snem

- konať v  súlade s právnymi normami a stanovami občianskeho združenia

 

 

ČLÁNOK 6

 

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Orgány občianskeho združenia sú: členská schôdza a výkonný výbor

 

A/ Členská schôdza

 

 1. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je členská schôdza zvolávaná výkonným výborom  najmenej  raz za rok. Tvoria ju všetci členovia občianskeho združenia. Právo účasti na členskej schôdzi má každý riadny člen združenia.

 

2.    Členská schôdza:

        a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.

b. volí a odvoláva členov výkonného výboru okrem prvých členov,

       c. schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení.

       d. rozhoduje o zrušení združenia, zlúčení združenia s iným združením

       e. rozhoduje o prípadnom platení členského príspevku

 

 3. Členská schôdza kontroluje činnosť výkonného výboru a jeho funkcionárov v minulom

      období.

 

 4. Výkonný výbor zvolá členskú schôdzu aj vtedy, ak o zvolanie členskej schôdze požiada minimálne 50% členov. 

 

5. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rozhodovania členskej schôdze povinnosti podľa písm. e. bodu 2. rozhoduje členská schôdza 2/3 – väčšinou prítomných členov.

 

6. Členovia prítomní na členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných.

 

7. O priebehu každého zasadnutia členskej schôdze a o prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú najmenej dvaja členovia výkonného výboru. Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane stručného opisu prerokovania jednotlivých bodov programu členskej schôdze  výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých prijatých uznesení, zásad, pokynov. Výkonný výbor zabezpečí vyhotovenie zápisnice z členskej schôdze do tridsiatich (30) dní od jeho ukončenia. Zápisnica spolu s prílohami musí byť poskytnutá k nahliadnutiu každému členovi združenia, ktorý o to písomne požiada.

 

8. Člen združenia vykonáva svoje práva na členskej schôdzi osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe za týmto účelom vydanej písomnej plnej moci, ktorá musí obsahovať rozsah plnomocenstva. Splnomocnený zástupca je povinný predložiť plnú moc pred zahájením členskej schôdze výkonnému výboru.

 

 

B/ VÝKONNÝ VÝBOR

 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom občianskeho združenia a zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Členovia výkonného výboru konajú za občianske združenie voči tretím osobám. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami  členskej schôdze. Členov výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza. Prvých členov výkonného výboru určil prípravný výbor v stanovách.

 

Výkonný výbor najmä:

a. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

       b. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,

       c. vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení

           združenia.

       d. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

            e. schvaľuje plán činnosti združenia  a rozpočet,

            f. volí spomedzi členov výkonného výboru predsedu a podpredsedu výkonného výboru,

            g.  ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

h. rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nespadajú do právomoci snemu alebo revíznej komisie,

 

2. Členovia výkonného výboru sú zároveň štatutárnym orgánom združenia. V mene združenia koná a podpisuje predseda alebo podpredseda združenia každý samostatne.

 

3. Výkonný výbor je povinný spomedzi svojich členov zvoliť predsedu a podpredsedu  výkonného výboru.

 

4. Predseda výkonného výboru zvoláva a riadi zasadnutia výkonného výboru. Rozhodnutia výkonného výboru sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výkonného výboru

 

5. Prví členovia výkonného výboru na čas po založení občianskeho združenia, určení  prípravným výborom sú:

 

     a) Mária Achbergerová, , Vyšehradská 18851 06 Bratislava,

     b/............................................................................................

     c) Margita Bulková,  Trenčianska Turná 1304, 913 21

     

          

 

ČLÁNOK 7

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

1. Príjmy občianskeho združenia sú najmä:

a) dobrovoľné príspevky, a členské príspevky, pokiaľ budú schválené,

b) dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb,

c) výnosy z verejných zbierok,

d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských akcií v súlade

   s platným právnym poriadkom

e) granty, dotácie

 

2. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a výkonný výbor.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor.

 

 

                                                                     ČLÁNOK 8

 

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

1. Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe

    rozhodnutia členskej schôdze,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho združenia.

 

 

ČLÁNOK 9

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

 

2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

 

 

V Bratislave dňa 11.04.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< marec / 2023 >>

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 212336
Mesiac: 1725
Deň: 55